Werkgroep Milieu en Ruimtelijke Ordening

Gezien het steeds toenemende belang van het leefmilieu, is ook een Werkgroep Milieu en Ruimtelijke Ordening actief, die aan de hand van particuliere (milieu-)problemen moet peilen naar de bedrijfsoverschrijdende milieuproblemen (stof, lawaai, lucht, water, bodem, …), om desgevallend nader onderzoek in te stellen, een standpunt te bepalen, of actie te ondernemen. Een tweede belangrijk thema voor deze werkgroep is de ruimtelijke ordening. We moeten actief betrokken zijn bij gewestplanwijzigingen, meewerken in bv. het ROM-project, het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en het Stedelijk Ruimtelijk Structuurplan. Vaak wordt geopperd dat belangrijke oppervlakten binnen het Havengebied niet optimaal worden gebruikt. Even vaak blijkt evenwel dat deze terreinen niet in gebruik kunnen worden genomen voor economische activiteiten, wegens de aanwezigheid van historische blackpoints of omdat het om brownfields gaat. De werkgroep buigt zich over deze problematiek van blackpoints en brownfields, onder meer met het oog op terug op de markt brengen van die terreinen. Andere thema’s zijn bodemvervuiling, luchtvervuiling, geuronderzoeken, sluikstorten, problematiek van terreinherschikking, afbakening zeehavengebied, …